Trường hợp miễn nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu  

05/03/2018 744 lượt xem    

Công văn Số: 756/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

 

Kính gửi: Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt.

Trả lời công văn số 218/CCT-TBTK ngày 19/1/2015 của Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt về việc đề nghị giải đáp chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 18, Điều 4, Chương 1, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

“18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do:

+ Chia, tách

+ Cổ phần hóa

+ Hợp nhất, sáp nhập

+ Đổi tên

tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

– Tại Khoản 2, Điều 1, TT số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

“2. Sửa đổi Khoản 18, Điều 3 như sau:

“18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc

+ Chia, tách

+ Cổ phần hóa

+ Hợp nhất, sáp nhập

+ Đổi tên

tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ”.”

Căn cứ quy định nêu trên, nếu Công ty TNHH Mai Linh Đà Lạt, Công ty TNHH Mai Linh Lâm Đồng và Công ty TNHH Mai Linh Bảo Lộc đều là Công ty trực thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khi sáp nhập thành Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Đà Lạt vẫn thuộc chủ sở hữu là Công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mà không thay đổi chủ sở hữu thì Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Đà Lạt không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng do đổi tên đối với các tài sản đã nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO