Triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

02/02/2018 639 lượt xem    

Trước tình trạng nợ thuế có xu hướng tăng, Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế các địa phương, đặc biệt là những cục thuế có số nợ lớn phải tăng cường công tác thu hồi nợ thuế. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo Công văn Số: 1695/TCT-QLN ngày 22 tháng 4 năm 2016 v/v sử dụng hóa đơn lẻ.

Qua phản ánh của các Cục Thuế thì trên thực tế các Cục Thuế gặp một số vướng mc khi triển khai thực hiện theo quy định tại công văn s 14451/BTC-TCT nêu trên.

Để phù hợp với thực tế; đồng thời giải quyết khó khăn cho người nộp thuế, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng Mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các Khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với Điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.

Đối với một số trường hợp đặc thù đã cam kết sử dụng hóa đơn như trên, giao đồng chí Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép: Người nộp thuế đề nghị 1 lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn, cơ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay được toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ và thu hồi s thuế nợ theo cam kết.

Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.

Ngày 15/10/2015, Bộ Tài chính có công văn số 14451/BTC-TCT về việc triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quý IV/2015 có quy định đối với biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Hằng tháng, thực hiện công khai thông tin người nộp thuế có số nợ thuế trên 90 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo tình hình nợ thuế của người nộp thuế đến các ban quản lý dự án, chủ đầu tư để phối hợp thu nợ thuế. Thông qua việc thường xuyên nắm bắt tình hình SXKD của các doanh nghiệp, các đơn vị trong Cục Thuế chủ động theo dõi, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, vừa đôn đốc nộp thuế để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế, động viên và tạo điều kiện về mặt thời gian để doanh nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và tự nguyện hoàn thành tốt nghĩa vụ đóng thuế.

Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế phối hợp chặt chẽ với bộ phận kê khai kế toán thuế rà soát, đối chiếu và điều chỉnh nợ thuế, xử lý các khoản nợ ảo, đảm bảo số người nợ và các khoản nợ luôn thống nhất. Trên cơ sở theo dõi, phân tích, đối chiếu, phân loại các khoản nợ thuế của các đơn vị, doanh nghiệp và người nộp thuế, bộ phận kiểm tra thuế và kê khai thuế của Cục Thuế tỉnh đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhanh chóng thanh toán các khoản nợ thuế tồn đọng, ngăn chặn các khoản nợ thuế mới phát sinh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO