Tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế

30/01/2018 1117 lượt xem    

Số: 2228/TCT-KK
V/v Tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu HANECO

Tổng cục Thuế nhận được nhận được công văn số 47/CV-CT ngày 11/05/2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu HANECO về việc tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ điểm a và điểm đ khoản 2 Điều 17 Thông tư 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của BTC:

Hướng dẫn thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa quy định về xử lý sai sót; tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế:

“Điều 17. Xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế

2. Thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu ngân sách

a) Đối với người nộp thuế

Trường hợp phát hiện sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo, người nộp thuế lập thư tra soát (mẫu C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến đề nghị điều chỉnh sai sót gửi cơ quan thuế.

đ) Đối với cơ quan thuế

Khi nhận được thư tra soát từ người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm:

  • Tra soát thông tin thu nộp
  • Lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện điều chỉnh

(mẫu C1-07/NS ban hành kèm theo QĐ 759/QĐ-BTC ngày 16 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng BTC)

  • Sau khi Kho bạc Nhà nước đã điều chỉnh, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết.

Khi nhận được đề nghị tra soát của Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế có trách nhiệm xác nhận; hoặc bổ sung thông tin hạch toán thu ngân sách gửi Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ điều chỉnh thông tin hạch toán toán thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước.

Căn cứ thông tin tra soát, xác nhận; điều chỉnh của ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế điều chỉnh số tiền chậm nộp phù hợp với ngày nộp thuế thực tế phát sinh.”

– Căn cứ công văn số 388/KBNN-KTNN ngày 01/03/2013 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis), trong đó có quy định về mục đích sử dụng đối với các loại chứng từ kế toán:

“7. Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN (C1-07/NS)

Mục đích: – Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN là chứng từ kế toán do cơ quan; cá nhân đề nghị điều chỉnh lập; đề nghị cơ quan thu và KBNN điều chỉnh thông tin đã kê khai trong Giấy nộp tiền vào NSNN (không được phép điều chỉnh số tiền).”

– Căn cứ Điều 47 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội, trong đó quy định về xử lý số tiền thuế nộp thừa:

“Điều 47. Xử lý số tiền thuế nộp thừa

1. Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp đối với từng loại thuế thì được trừ vào tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được trả lại số tiền thuế nộp thừa.

2. Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu trả lại số tiền thuế nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế nộp thừa trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần XNK HANECO như sau:

1. Công ty không thuộc diện áp dụng theo Điều 17 Thông tư 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính về tra soát và điều chỉnh hạch toán thu ngân sách nhà nước.

Lý do:

– Cơ quan thuế đã hạch toán đúng nghĩa vụ theo nội dung khoản nộp ghi trên Giấy nộp tiền vào NSNN.

– Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN chỉ dùng để điều chỉnh thông tin khi Kho bạc Nhà nước/ Cơ quan thuế thực hiện hạch toán nghĩa vụ sai khác so với nội dung khoản nộp ngân sách do người nộp thuế ghi trên giấy nộp tiền vào NSNN.

2. Trường hợp có số tiền thuế nộp thừa, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu HANECO gửi văn bản đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội hoàn trả lại số tiền nộp thừa theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu HANECO biết, thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO