Trả lời về việc hệ thống kết nối thông tin giữa Cơ quan thuế -TNMT

13/03/2018 574 lượt xem    

Số: 2948/TCT-CNTT
V/v: Trả lời về việc hệ thống kết nối thông tin giữa Cơ quan thuế -TNMT

Kính gửi: Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4067/CT-KTTĐ ngày 22/05/2015 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh.

Về hệ thống kết nối thông tin giữa Cơ quan thuế – TNMT, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Đối với các trường hợp giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, đất ở:

Tổng cục Thuế thống nhất với phương án 2 theo đề xuất của Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh vì phù hợp với công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người nộp thuế, đồng thời cơ quan thuế có thông tin kịp thời để kiểm soát được căn nhà duy nhất của người nộp thuế. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, việc lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải đầy đủ các thông tin trên tờ khai 01/TK-SĐPNN hoặc 02/TK-SDDPNN.

Như vậy, để thực hiện được theo phương án 2 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh; trên tờ khai 01/LPTB phải bổ sung các thông tin: số CMND, thửa đất số, loại đất, loại đường, giá đất, hệ số phân bổ….Tổng cục sẽ nghiên cứu và đưa vào nội dung sửa Thông tư (mẫu tờ khai) cũng như quy chế liên thông và quy trình xử lý các khoản thu về đất sắp tới.

Về nội dung kiến nghị Tổng cục Thuế đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc kết nối dữ liệu với Cơ quan Thuế để Cơ quan Thuế tiếp nhận ngay thông tin khi người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính: Hiện nay dữ liệu truyền sang cơ quan Thuế đã bao gồm số thuế, phí, lệ phí đã nộp liên quan đến đất. Tổng cục Thuế sẽ làm việc với Kho bạc Nhà nước, đề nghị Kho bạc nhà nước đôn đốc các cơ quan Kho bạc địa phương kịp thời chuyển dữ liệu đã nộp sang cơ quan thuế kịp thời trong ngày.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO