Tờ khai Quyết toán TNDN đối với dầu khí mẫu số 02/TNDN-DK

14/09/2017 715 lượt xem    

Hướng dẫn kê khai Tờ khai Quyết toán TNDN đối với dầu khí mẫu số 02/TNDN-DK:

Chỉ tiêu [01]; [02] và [03]:

Khai tương ứng với từng loại sản phẩm, mỗi sản phẩm như dầu thô, condensate và khí thiên nhiên kê khai thành từng tờ khai riêng biệt.

Ví dụ: Tích chọn Chỉ tiêu [01] khai thuế về dầu thô hoặc tích chọn Chỉ tiêu [02] khai thuế về Condensate hoặc tích chọn Chỉ tiêu [03] khai thuế về Khí thiên nhiên.

Chỉ tiêu [04]-Kỳ tính thuế năm:

Ghi năm quyết toán.

Chỉ tiêu [05]-Lần đầu:

Tích chọn vào ô này khi khai thuế đầu hoặc khai thay đổi nội dung tờ khai lần đầu trong thời hạn nộp tờ khai.

Chỉ tiêu [06]-Bổ sung lần thứ:

Ghi lần khai bổ sung cho tờ khai chính thức.

Chỉ tiêu [07]- Tên người nộp thuế:

Khai tên người nộp thuế theo Tờ khai đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu [08]- Mã số thuế:

Khai mã số thuế theo Tờ khai đăng ký thuế của NNT, khai mã 10 số là mã số thuế của nhà điều hành Hợp đồng dầu khí.

Chỉ tiêu [09] đến [14]:

Ghi đầy đủ, chính xác theo Tờ khai đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu [15]-Hợp đồng dầu khí lô:

Ghi mã số lô hợp đồng và tên gọi.

Ví dụ: 09.1- Bạch Hổ.

Chỉ tiêu [16]-Tên đơn vị được ủy quyền [     ] hoặc Đại lý thuế [   ]:

Nếu là Đơn vị được ủy quyền khai thuế thì tích chọn Đơn vị được ủy quyền hoặc nếu là Đại lý thuế khai thuế thì tích chọn là Đại lý thuế.

Chỉ tiêu [17]-Mã số thuế:

Ghi mã số thuế tương ứng với chỉ tiêu [16].

Chỉ tiêu [18] đến [24]:

Ghi đầy đủ, chính xác theo hợp đồng đã ký giữa Người nộp thuế và Đơn vị được ủy quyền hoặc Đại lý thuế.

Chỉ tiêu [25] – Tổng doanh thu chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế:

Là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thực được bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng trong kỳ tính thuế.

Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên không được bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng thì doanh thu từ hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí được xác định bằng cách lấy khối lượng phần dầu thô, khí thiên nhiên tương ứng nhân với giá bán do cơ quan thuế xác định.

Chỉ tiêu [26] – Tổng chi phí thu hồi lũy kế:

Là tổng chi phí thu hồi luỹ kế được phép thu hồi không vượt quá tỷ lệ thỏa thuận tại hợp đồng dầu khí

Chỉ tiêu [27] – Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

+ Người nộp thuế được trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (trừ các khoản chi nêu tại khoản 3 dưới đây) nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên nhưng không vượt quá số chi phí được xác định bằng doanh thu bán dầu thô, khí thiên nhiên nhân (x) tỷ lệ chi phí thu hồi thoả thuận tại hợp đồng dầu khí.

Trường hợp tại hợp đồng dầu khí không có thỏa thuận về tỷ lệ thu hồi chi phí thì tỷ lệ chi phí thu hồi để làm căn cứ xác định chi phí được trừ là 35%.

+ Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo qui định của pháp luật.

Chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

+ Chi phí được phép thu hồi vượt quá tỷ lệ thỏa thuận tại hợp đồng dầu khí. Trường hợp tại hợp đồng dầu khí không có thỏa thuận về tỷ lệ thu hồi chi phí thì tỷ lệ chi phí thu hồi để làm căn cứ xác định chi phí không được trừ là 35%.

+ Chi phí không được tính là chi phí thu hồi theo quy định của hợp đồng dầu khí.

+ Chi phí khác không được tính là chi phí được trừ theo qui định của pháp luật về thuế TNDN hiện hành.

+ Chỉ tiêu này được tính theo công thức [27] = [27a]+[27b].

Chỉ tiêu [27a] – Chi phí được phép thu hồi phát sinh trong năm quyết toán:

Là chi phí thu hồi phát sinh trong năm quyết toán được phép thu hồi không vượt quá tỷ lệ thỏa thuận tại hợp đồng dầu khí.

Chỉ tiêu [27b] – Chi phí được trừ khác:

Được xác định theo qui định của pháp luật về thuế TNDN hiện hành.

Chỉ tiêu [28] – Tổng chi phí đã thu hồi lũy kế đến hết năm quyết toán:

Là tổng chi phí thu hồi luỹ kế đã thu hồi tính đến hết năm quyết toán.

Chỉ tiêu [29] – Tổng chi phí còn được phép thu hồi:

Chỉ tiêu này được tính theo công thức [29] = [26] – [28].

Chỉ tiêu [30] – Thu nhập từ hoạt động dầu khí:

Chỉ tiêu này được tính theo công thức [30]=[25]-[27].

Chỉ tiêu [31] – Thu nhập khác:

Thu nhập khác trong kỳ tính thuế: thực hiện theo qui định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn hiện hành.

Chỉ tiêu [32] – Tổng thu nhập chịu thuế:

Được xác định theo công thức [32]=[30]+[31].

Chỉ tiêu [33] – Thuế suất thuế TNDN (%):

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 10 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chỉ tiêu [34] – Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế  

=

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế  

x

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Chỉ tiêu này được tính theo công thức [34]=[32]x[33]

Chỉ tiêu [35] – Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn hoặc giảm:

Ghi số số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trong năm quyết toán thuế.

Chỉ tiêu [36] – Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán:

Chỉ tiêu này được tính theo công thức [36]=[34]-[35]

Chỉ tiêu [37] – Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đã kê khai trong kỳ:

Là tổng chỉ tiêu [35] – Số thuế TNDN tạm tính phải nộp sau khi miễn hoặc giảm (nếu có) trên tờ khai Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí theo mẫu số 01A/TNDN-DK đã kê khai trong năm hoặc tổng chỉ tiêu [30] – Số thuế TNDN tạm tính phải nộp sau khi miễn hoặc giảm (nếu có) trên tờ khai Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với khí thiên nhiên theo mẫu số 01B/TNDN-DK đã kê khai trong năm.

Chỉ tiêu [38] – Chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp theo quyết toán đã kê khai:

Chỉ tiêu này được tính theo công thức [38] = [36] – [37].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bạn muốn được tư vấn, đào tạo chuyên sâu về thuế, kế toán, tài chính, vui lòng nhắn tin tại Fanpage Calico, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————

Lê Minh Tâm : 0906246800 – 0966246800

Email: leminhtam.hvtc@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/calico.2302/

Website: calico.vn , kiemtoancalico.com

Doãn Quỳnh

Tạp chí Doanh nhân Calico

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO