Tính tiền chậm nộp tiền thuế của Công ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa

13/03/2018 704 lượt xem    

Số: 1752/TCT-KK
V/v tính tiền chậm nộp tiền thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 537/CT-KKKTT ngày 30/1/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Về việc tính tiền chậm nộp tiền thuế của Công ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa;

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 1 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; quy định về thời hạn nộp thuế (được sửa đổi, bổ sung theo khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13):

“1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế”.

– Căn cứ Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC; hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

“2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước…”.

Theo quy định trên Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa có số thuế nộp thừa lớn hơn hoặc bằng số thuế phải nộp tăng thêm do kê khai bổ sung của cùng loại thuế và cùng kỳ hạn nộp thuế thì Công ty không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế phát sinh tăng thêm do khai điều chỉnh, bổ sung; Công ty bị tính tiền chậm nộp đối với phần vượt hơn của số thuế phát sinh tăng thêm so với số thuế nộp thừa của cùng loại thuế và cùng kỳ hạn nộp thuế.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Khánh Hòa rà soát, điều chỉnh hạch toán số tiền chậm nộp cho Công ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa theo nguyên tắc nêu trên tại chức năng Xử lý quyết định/ Điều chỉnh các khoản nợ/ nộp thừa trên ứng dụng QLT hoặc chức năng Xử lý quyết định/Cập nhật quyết định/ Điều chỉnh dữ liệu chuyển đổi trên ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS.

Tổng cục Thuế thông báo để cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO