Thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới

23/01/2018 676 lượt xem    

Đối với một dự án đầu tư mới, thuế TNDN được thực hiện như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giải quyết thắc mắc trên.

Trường hợp cụ thể:

Nhà máy Thuận Phương Long An với mục tiêu sản xuất hàng may mặc xuất khẩu theo quy trình công nghệ khép kín được thực hiện tại xã Long Xang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An sử dụng trên 7.000 lao động.

Trả lời công văn số 453/2016/CV-TP ngày 15/11/2016 của Công ty TNHH May thêu Thuận Phương (Công ty) đề nghị hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư như sau:

Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.

Tại khoản 1, Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính quy định:

Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật vế thuế số 71/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật thuế TNDN) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại khoản 55 phụ lục II được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế TNDN.

Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên. Do đó, nội dung trả lời tại công văn số 2848/CT-TTHT ngày 24/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Long An đối với trường hợp của Công ty là phù hợp với quy định của pháp luật thuế TNDN.

Do dự án không thuộc lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên nên không được ưu đãi thuế TNDN.

Dự án được ưu đãi thuế nhập khẩu và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO