Thuế thu nhập cá nhân đối với Khoản bảo hiểm bắt buộc

01/02/2018 620 lượt xem    

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp bảo hiểm tại nước ngoài của cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế thu nhập cá nhân đối với Khoản bảo hiểm bắt buộc và quy đổi thu nhập sau thuế thu nhập cá nhân ra thu nhập trước thuế theo Công văn Số: 2291/TCT-TNCN ngày 27 tháng 5 năm 2016 v/v hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CPngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Công văn số 270116/MS-CV ngày 01/02/2016 của Văn phòng đại diện Mitsui – Soko International Pte Ltd tại Hà Nội (sau đây gọi là Văn phòng đại diện Mitsui – Soko) đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với Khoản bảo hiểm bắt buộc và quy đổi thu nhập sau thuế thu nhập cá nhân ra thu nhập trước thuế.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và tài liệu do Văn phòng đại diện Mitsui – Soko cung cấp thì:

1. Trường hợp Khoản bảo hiểm dưỡng lão là một Khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật Nhật Bản thì Khoản này được trừ khỏi thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân.

2. Về việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế, căn cứ tình hình thực tế, đề nghị Văn phòng đại diện Mitsui – Soko thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTCngày 30/9/2008 và Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Văn phòng đại diện Mitsui – Soko liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO