Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

17/01/2019 600 lượt xem    

Công văn số 1263/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Tổng cục Thuế nhận được

Công văn số 4163/CT-TTr ngày 07/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động thi công xây dựng nhà ở xã hội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT,

bổ sung điểm q vào Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT về thuế suất 5%:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 8; bổ sung điểm q vào Khoản 2 Điều 8 như sau:

“2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:

q) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.”

Tại Khoản 3 Điều 8 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định thuế suất 10%:

“3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Tại điểm g Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thuế suất 5%:

“g) Nhà ở xã hội quy định tại Điểm q Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành Phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về: giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, Điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.”

Tại Khoản 16 Điều 10 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC

hướng dẫn áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%:

“16. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở. Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành Phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.”

Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC

hướng dẫn áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên thì hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Trường hợp Công ty TNHH Tân Lộc nhận thầu thi công công trình là nhà ở xã hội với Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội thì hoạt động thi công xây dựng nêu trên của Công ty thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO