bán nhà ở xã hội

Định mức tiền thuê nhà, tiền điện nước tại đơn vị được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Chính sách thuế