Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm vôi đen

08/02/2018 626 lượt xem    

Công văn số: 3580/TCT-CS

Thuế GTGT

Căn cứ hướng dẫn tại điểm d khoản 2 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và điểm c khoản 6 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2016 của Bộ Tài chính về thuế suất 5% áp dụng đối với “các chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng”;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về thuế suất thuế GTGT 10%;

Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 5816/BNN-TCTS ngày 07/7/2016: “sản phẩm vôi đen Phú Hải có tên tại STT309 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN ngày 18/1/2008 về việc bổ sung, sửa đổi danh mục thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, sản phẩm vôi đen Phú Hải là sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính áp thuế GTGT sản phẩm trên là sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.”

Công văn số 477/CT-THNVDT ngày 01/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về thuế suất thuế GTGT của sản phẩm vôi đen

Căn cứ hướng dẫn trên và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sản phẩm vôi đen Phú Hải có tên tại STT309 Phụ lục 2 Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN ngày 18/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản không phải là chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% mà áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO