Thuế GTGT với dịch vụ tưới tiêu

15/01/2018 776 lượt xem    

Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ngày nay còn nhiều vướng mắc kê khai và nộp thuế GTGT là đúng hay sai? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn về chính sách Thuế GTGT với dịch vụ tưới tiêu theo Công văn Số: 29/BTC-TCT

Tại Khoản 3 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định đối tượng không chịu thuế:

3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp”.

Tại điểm b, điểm i Khoản 1 Điều 9 Nghị định, số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

Điều 9. Khu trừ thuế giá trị gia tăng đu vào

b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản c định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xut, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tng doanh shàng hóa, dịch vụ bán ra.
i) Đi với s thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào

Công văn số 10875/VPCP-ĐMDN ngày 14/12/2016 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên về chính sách thuế GTGT. 

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên cung cấp 2 loại sản phẩm dịch vụ tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp:

Loại 1: Sản phẩm tưới, tiêu cung cấp theo đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi và được cấp hỗ trợ kinh phí thủy lợi phí. Theo Nghị định số 209/2013/NĐ-CP thì khi nhận khoản hỗ trợ này Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Loại 2: Cung cấp sản phẩm dịch vụ tưới, tiêu này cho đơn vị sử dụng không thuộc đối tượng được cấp hỗ trợ, thì đây là sản phẩm không chịu thuế nên cũng không phải kê khai, tính nộp thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên cung cấp dịch vụ tưới, tiêu theo đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi cho đơn vị được cấp hỗ trợ thủy lợi phí và đơn vị không được cấp hỗ trợ thủy lợi phí thì dịch vụ tưới, tiêu nước thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ tưới, tiêu nước (điện, dầu, mỡ, xi măng, sắt, thép, gạch, cát, sỏi…) thì không được khấu trừ mà được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Về việc lập hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc, tại văn bản hỏi của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên không nêu rõ loại hình tổ chức kinh doanh của đơn vị trực thuộc, không có hợp đồng giao khoán giữa Công ty và các đơn vị trực thuộc, do đó, đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên liên hệ với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO