Thuế GTGT trong trường hợp giảm giá hàng xuất khẩu

17/03/2018 581 lượt xem    

Công văn số: 3185/TCT-CS

Giảm giá hàng xuất khẩu

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 8759/CTKTT1 ngày 31/12/2014, công văn số 7792/CT-KTT1 ngày 18/11/2014 và công văn số 6734/CT-KTT1 ngày 01/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thuế GTGT trong trường hợp giảm giá hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện: Hợp đồng ngoại; Tờ khai Hải quan; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn.

Tại điểm b8 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “b.8) Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng nhưng số tiền thanh toán trên chứng từ không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì:

– Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá nhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với trường hợp này phải có văn bản thỏa thuận giảm giá giữa bên mua và bán)…;

– Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá lớn hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một lần cho nhiều hợp đồng, ứng trước tiền hàng…

Cơ sở kinh doanh phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lý do giải trình với cơ quan thuế và các văn bản điều chỉnh (nếu có).”

Tại khoản 3.b.8 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định: “b.8) Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng nhưng số tiền thanh toán trên chứng từ không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì:

– Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá nhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với trường hợp này phải có văn bản thỏa thuận giảm giá giữa bên mua và bán)…

Cơ sở kinh doanh phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lý do giải trình với cơ quan thuế và các văn bản điều chỉnh (nếu có)”

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫnviệc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 8759/CTKTT1 ngày 31/12/2014, công văn số 7792/CT-KTT1 ngày 18/11/2014 và công văn số 6734/CT-KTT1 ngày 01/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thuế GTGT trong trường hợp giảm giá hàng xuất khẩu. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết:

Theo trình bày tại công văn của Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam kèm theo công văn của Cục thuế: Năm 2012 Công ty xuất khẩu hàng hóa cho khách hàng Đài Loan, theo chỉ định của khách hàng thì hàng hóa được xuất cho bên thứ 3 tại Campuchia, khách hàng Đài Loan cử người sang Campuchia để kiểm tra hàng theo tiêu chuẩn kiểm hàng, khi phát hiện có lỗi thì bên thứ 3 ở Campuchia lập Bảng kê số lỗi dựa trên báo cáo kiểm hàng và khách hàng Đài Loan tổng hợp lỗi theo báo cáo kiểm hàng của bên thứ 3 ở Campuchia.

Sau đó khách hàng Đài Loan thông báo cho Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam thông qua Credit Note về nội dung giảm giá. Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam đối chiếu với Báo cáo kiểm hàng nội bộ của Công ty. Khi xác định được số lỗi, Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam và khách hàng Đài Loan lập Biên bản giảm giá ghi rõ giảm giá hàng bán do hàng giao cho khách hàng có lỗi.

Căn cứ các quy định và nội dung nêu trên:

1, Trường hợp Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, hàng hóa xuất khẩu có hợp đồng ngoại, Tờ khai hải quan, Hóa đơn, chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

2, Theo báo cáo của Cục thuế thì Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam và khách hàng Đài Loan là hai doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết và Bảng kê số lỗi hàng xuất cũng như Biên bản giảm giá hàng bán là do các bên (khách hàng ở nước ngoài và bên thứ 3 ở nước ngoài) tự xác định do đó trước mắt Công ty Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với tỷ lệ % số tiền thực nhận/số tiền phải thanh toán theo hợp đồng (chưa trừ giảm giá).

Ngoài ra đề nghị Cục thuế Bà Rịa – Vũng Tàu đưa doanh nghiệp này vào diện rủi ro để thực hiện thanh tra toàn diện Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO