Thuế GTGT đối với các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

12/01/2021 1007 lượt xem    

thue-gtgt-ke-khai-thue-gtgt-1

Công văn số: 91266/CT-TTHT 2020

v/v thuế GTGT đối với các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

Kính gửi: Ban quản lý Hợp phần 1 Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển
(Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Q.Ba Đình, TP Hà Nội – MST: 0108951659)

Trả lời công văn số 31/BQLDA ngày 21/9/2020 của Ban quản lý Hợp phần 1 Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Sau đây gọi tắt là Ban quản lý) hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội.

+ Tại Khoản 10 Điều 3 về việc giải thích từ ngữ:

“10. Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.”

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

+ Tại Điều 10 quy định thuế suất 5%:

“….

15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet…”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của đơn vị tại công văn hỏi, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển được xác định là dịch vụ tư vấn để ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực kinh tế xã hội thuộc dịch vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật thì dịch vụ này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.
Trường hợp các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển không phải là dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% như đối với dịch vụ tư vấn thông thường.

Về việc xác định dịch vụ tư vấn này có phải là dịch vụ khoa học công nghệ hay không, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định pháp luật về khoa học công nghệ, các quy định pháp luật liên quan và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Đối với các đơn vị trúng thầu triển khai thực hiện các gói thầu tư vấn của Ban quản lý, nếu có vướng mắc về chính sách thuế liên quan đến các gói thầu này, đề nghị các đơn vị trúng thầu liên h với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn xác định cụ thể.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Ban quản lý có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ban quản lý Hợp phần 1 Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển được biết và thực hiện./.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO