Thực hiện Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

27/02/2018 588 lượt xem    

Số: 1820/TCMT-KSON
V/v: thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 6773/TCHQ-GSQL ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục Hải quan.

Về việc thực hiện Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu;

Tổng cục Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng được phép nhập khẩu:

Hoạt lộng thu gom, vận chuyển, nhập khẩu phế liệu tại chỗ từ doanh nghiệp chế xuất; doanh nghiệp trong khu phi thuế quan vào thị trường nội địa cũng tương tự như; hoạt động thu gom, vận chuyển, mua bán, xử lý chất thải của doanh nghiệp không phải doanh nghiệp chế xuất; doanh nghiệp trong khu phi thuế quan và việc quản lý được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ; về quản lý chất thải và phế liệu (Nghị định số 38/2015/NĐ-CP).

2. Về khoản tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu:

– Theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP; doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ với khoản tiền căn cứ vào chủng loại; khối lượng phế liệu nhập khẩu và giá trị của từng lô hàng phế liệu nhập khẩu. Giá trị của từng lô hàng phế liệu nhập khẩu được căn cứ vào hợp đồng mua bán phế liệu nhập khẩu hoặc căn cứ vào giá trị hóa đơn của lô hàng. Việc ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo tháng sẽ không thể xác định được số tiền ký quỹ vì không xác định được khối lượng phế liệu nhập khẩu trong tháng, như vậy trái với quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP .

– Việc xác định khối lượng phế liệu nhập khẩu căn cứ trên hợp đồng mua phế liệu nhập khẩu; và thông báo nhập khẩu phế liệu của doanh nghiệp phải được căn cứ vào kết quả giám định của đơn vị giám định phế liệu nhập khẩu.

3. Về quy trình ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu:

– Đối với thời gian phải thực hiện thủ tục ký quỹ; Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Tổng cục; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.

– Đối với doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu còn hiệu lực thì khi nhập phế liệu phải thực hiện ngay việc ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP .

4. Về giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu:

Để giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục ký quỹ; Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với kiến nghị của doanh nghiệp; về việc cho phép sử dụng bản sao giấy xác nhận ký quỹ được chứng thực bởi tổ chức tiếp nhận tiền ký quỹ.

5. Về thủ tục ký quỹ quy định tại Khoản 2 Điều 57 và Khoản 5 Điều 60 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP:

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu đã quy định rõ những nội dung về mục đích, phương thức, khoản tiền ký quỹ, quy trình ký quỹ và cách thức quản lý số tiền ký quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu để tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu có thể thực hiện được ngay, vì vậy, không có hướng dẫn chi tiết về nội dung nêu trên. Quy định tại Khoản 5 Điều 60 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và sử dụng số tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu chỉ trong trường hợp xử lý phế liệu nhập khẩu vi phạm không thể tái xuất.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Môi trường gửi quý Tổng cục để biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO