Thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với người nước ngoài làm việc tại VN

27/03/2018 551 lượt xem    

Trường hợp Khoản tiền thuế nợ đã quá 10 năm, Cục Thuế có phương án xử lý như nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và chỉ ra hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5132/TCT-QLN, ngày 03 tháng 12 năm 2015). Nội dung cụ thể như sau:

– Khoản 20 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế có quy định:

“3. Các Khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Luật này và các Khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 10080/CT-QLN ngày 04/11/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với PHILIP MORRIS VIETNAM S.A. Sau khi báo cáo BTC, TCT trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết:

– Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 10080/CT-QLN nêu trên thì đối với PHILIP MORRIS VIETNAM S.A, Cục Thuế đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn không thu hồi được nợ thuế do PHILIP MORRIS VIETNAM S.A đã chấm dứt hoạt động tại Việt Nam theo quyết định số 5993/QĐ-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương.

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế thực hiện phân loại tiền thuế nợ vào nợ khó thu theo quy định tại Điểm 9.2, Mục IV, Quy trình Quản lý nợ thuế ban hành theo quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, trường hợp Khoản tiền thuế nợ đã quá 10 năm thì Cục Thuế lập hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO