Thủ tục ưu đãi thuế cho chuyên gia nước ngoài trong hợp tác kỹ thuật

08/02/2018 710 lượt xem    

Số: 3594/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế.

Kính gửi:

– Cục Thuế TP. Hà Nội;
– Văn phòng Đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức KfW tại Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn đề ngày 27/6/2016 của Văn phòng Đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức KfW tại Hà Nội (sau đây gọi là Văn phòng KfW tại Hà Nội) đề nghị hướng dẫn về thủ tục ưu đãi thuế theo Hiệp định về Hợp tác Kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức ký ngày 20/11/1991 cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Văn phòng KfW tại Hà Nội.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 47 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý thuế:

“Điều 47. Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được hưởng các ưu đãi thuế theo các Điều ước quốc tế không phải là Hiệp định tránh đánh thuế hai ln (sau đây gọi là điều ước quốc tế) thì thực hiện theo hướng dn tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài không đăng ký kê khai, nộp thuế trực tiếp với Cơ quan thuế

a) Đi với tổ chức, cá nhân nước ngoài, thủ tục như sau:

Vào ngày ký hợp đồng với Bên Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho Bên Việt Nam hồ sơ thông báo min, giảm thuế, gồm:

– Bản chụp Điều ước Quốc tế.

– Thông báo min, giảm thuế có xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết Điều ước quốc tế theo mẫu s 01/MTPDTA ban hành kèm theo Thông tư này (trừ các Điều ước quốc tế do Bộ Tài chính đề xuất ký).

– Bản chụp hợp đồng với Bên Việt Nam có xác nhận của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc đại diện được ủy quyn.

– Bản dịch tóm tắt hợp đồng có xác nhận của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc đại diện được ủy quyền (nếu hợp đồng được làm bng tiếng nước ngoài).

Bản dịch tóm tt hợp đng gồm các nội dung sau: tên hợp đng và tên các điều khoản của hợp đng, phạm vi công việc của hợp đồng, nghĩa vụ thuế tại hợp đng.

– Giy ủy quyn trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài ủy quyền cho một tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam thực hiện các thủ tục thông báo min, giảm thuế. Giy ủy quyn cn có đủ chữ ký của đại diện hai bên.

– Trường hợp do đặc thù của giao dịch tổ chức, cá nhân nước ngoài không thể cung cấp hợp đng với Bên Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp các tài liệu có giá trị tương đương hợp đng và giải trình cụ thể tại Thông báo miễn, giảm thuế để cơ quan thuế xem xét, quyết định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của h sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Điều ước quốc tế, đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo theo mẫu s 01/MTPDTA nêu trên đ cơ quan thuế xem xét, quyết định.

…”

Theo quy định nêu trên,

Trường hợp cá nhân nước ngoài làm việc tại Văn phòng KfW tại Hà Nội không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cu của hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Điều ước quốc tế, thì giải trình cụ thể tại Thông báo theo mẫu số 01/MTPDTA để cơ quan thuế xem xét, quyết định.

Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Văn phòng KfW tại Hà Nội thực hiện theo Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO