Thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

25/01/2018 679 lượt xem    

Thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước cần phải tuân thủ các quy định gì? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hướng dẫn tại Công văn số 1219/TCT-CS ngày 31 tháng 03 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới trừ các trường hợp sau:…”

– Tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“2. Dự án đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất gắn với việc cho thuê đất mới áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất lần đầu trên diện tích đất thực hiện dự án hoặc được gia hạn thuê đất khi hết thời hạn thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trả lời công văn số 3482/CT-THNVDT ngày 19/12/2016 và công văn số 2756/CT-THNVDT ngày 30/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về miễn tiền tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ gửi kèm, Tổng cục Thuế thống nhất với phương án 2 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn nêu tại công văn số 2756/CT-THNVDT ngày 30/9/2016 nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO