Thu nộp NSNN các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia trong năm

07/02/2018 1261 lượt xem    

Công văn Số: 4505/TCT-DNL
V/v thu, nộp lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia.

Kính gửi: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ quy định cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương làm chủ sở hữu phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đặt tại SCIC (sau đây gọi chung là Quỹ) và SCIC thực hiện nộp vào NSNN Trung ương.

Cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần do các Bộ, ngành, địa phương làm đại diện chủ sở hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị (nếu có) quy định tại Điều này gồm:

– Số cổ tức được chia theo quyết toán tài chính năm 2013 và năm 2014 (bao gồm cả số cổ tức tạm chia của năm 2013, năm 2014);

– Số cổ tức của các năm trước được chia trong năm 2013, năm 2014.

Số thu cổ tức nộp ngân sách nhà nước quy định tại Điều này được điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương.

Việc khai, nộp ngân sách nhà nước đối với số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước theo quy định tại Điều này được thực hiện như sau:

– Số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước theo quy định tại Điều này phải được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát trin doanh nghiệp (gọi tt là Quỹ) đặt tại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (gọi tắt là SCIC) chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đng quản trị (nếu có). SCIC nộp vào ngân sách nhà nước chậm nht không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền về Quỹ.

SCIC kê khai số cổ tức quy định tại điểm này với cơ quan thuế nơi kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Tờ khai mẫu số 01/CTĐC và Bảng kê mẫu số 01-1/CTĐC ban hành kèm theo Thông tư này chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng thu được số cổ tức được chia vào Quỹ.

– Đối với số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước quy định tại Điều này đã nộp về Quỹ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2013, SCIC nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 15 tháng 12 năm 2013, đồng thời sao gửi chứng từ nộp tiền cho cơ quan thuế cùng thời điểm nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Tại Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên quy định lợi nhuận còn lại của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên độc lập do nhà nước sở hữu 100% vốn phải nộp về SCIC và SCIC thực hiện nộp vào NSNN.

Doanh nghiệp thực hiện nộp ngân sách nhà nước phần lợi nhuận còn lại theo quy định tại Điều này gồm:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của tổng công ty nhà nước;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ – công ty con;

– SCIC.

Lợi nhuận còn lại năm 2013 và năm 2014 được xác định như sau:

– Lợi nhuận còn lại của năm 2013 và năm 2014 của các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này (trừ SCIC) là lợi nhuận sau khđã nộp thuế hoặc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định trừ đi các khoản phân phối, trích lập các quỹ theo thứ tự sau:

+ Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có).

+ Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế.

+ Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các nội dung quy định tại tiết a.1 và tiết a.2 điểm này được trừ đi các khoản trích lập quỹ theo thứ tự sau:

– Khoản trích quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ 30%.

+ Khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định.

+ Khoản trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp theo quy định.

+ Khoản trích các quỹ đặc thù từ lợi nhuận sau thuế theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

Lợi nhuận còn lại của năm 2013 và năm 2014 của SCIC là lợi nhuận sau khi đã nộp thuế hoặc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định trừ đi các khoản phân phối, trích lập các quỹ theo thứ tự sau:

– Thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 34 Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

– Khoản trích lập quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ 30%;

– Khoản trích lập quỹ thưởng viên chức quản lý, quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định;

– Khoản trích lập quỹ thưởng thành tích bán vốn theo mức 10% tính trên phần chênh lệch của tổng tiền thu bán vốn tiếp nhận trong năm trừ đi giá vốn được xác định lại theo Quy định tại Điều 8 Nghị định số 151/2013/NĐ-CP, chi phí bán vốn và thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng không quá 03 tháng lương thực hiện.

Đối với SCIC ngoài việc thực hiện thu, nộp vào ngân sách khoản lợi nhuận quy định tại khoản này còn có trách nhiệm nộp vào ngân sách khoản lợi nhuận thu về Quỹ phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu.

Điều tiết ngân sách nhà nước:

– Lợi nhuận nộp ngân sách nhà nước quy định tại Điều này của các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý được điều tiết 100% cho ngân sách trung ương.

– Lợi nhuận nộp ngân sách nhà nước quy định tại Điều này của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập và quản lý được điều tiết 100% cho ngân sách địa phương.

Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp quy định lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên doanh nghiệp thực hiện nộp vào NSNN.

Khai, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ:

– Hàng quý, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý liền sau quý phát sinh nghĩa vụ nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

– Kết thúc năm tài chính căn cứ số liệu trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp thực hiện khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước theo Tờ khai mẫu số 01/QT-LNCL ban hành kèm theo Thông tư này và nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ còn phải nộp (nếu có) chậm nhất vào ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Khai, nộp cổ tức, lợi nhuận được chia:

Doanh nghiệp quy định tại Điều 8 Thông tư này thực hiện khai số cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước theo mẫu Tờ khai số 01/CTLNĐC ban hành kèm theo Thông tư này và thực hiện nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia cổ tức, lợi nhuận của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1720/ĐTKDV-TCKT ngày 4/8/2016 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nêu vướng mắc về việc thu nộp Ngân sách nhà nước (NSNN) các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia trong năm 2016.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ khi Thông tư số 61/2016/TT-BTC có hiệu lực, cách thức nộp cổ tức, lợi nhuận được chia có thay đổi, các khoản lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của công ty TNHH một thành viên độc lập do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần được nộp trực tiếp vào NSNN, không nộp qua SCIC.

Do đó, đề nghị SCIC thông báo cho các đơn vị liên quan biết để thực hiện đúng quy định. Trường hợp các khoản lợi nhuận còn lại, cổ tức được chia phải nộp vào NSNN nhưng doanh nghiệp đã nộp về SCIC hoặc khoản lợi nhuận còn lại, cổ tức được chia phải nộp về SCIC nhưng doanh nghiệp chưa nộp, để đảm bảo các khoản thu này được nộp vào NSNN kịp thời, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

  1. Đối với các khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần doanh nghiệp đã nộp về Quỹ nhưng SCIC chưa xác định được thời điểm ban hành Nghị quyết chia cổ tức, đề nghị SCIC đối chiếu với doanh nghiệp để xác định:

– Khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành từ năm 2015 trở về trước.

– Khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2016, trong đó: của doanh nghiệp do Trung ương quản lý; của doanh nghiệp do địa phương quản lý.

Căn cứ vào số liệu về các khoản cổ tức được chia đã xác định nêu trên, SCIC nộp toàn bộ khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước doanh nghiệp đã nộp vào Quỹ vào tài khoản thu NSNN tại Sở giao dịch Kho bạc nhà nước Trung ương và cung cấp số liệu về khoản cổ tức được chia theo Nghị quyết ban hành từ năm 2015 trở về trước và cổ tức được chia của doanh nghiệp Trung ương theo Nghị quyết ban hành trong năm 2016 để Kho bạc nhà nước Trung ương điều tiết 100% cho Ngân sách nhà nước Trung ương.

  1. Đối với các khoản lợi nhuận còn lại của Công ty TNHH một thành viên độc lập niên độ từ năm 2015 trở về trước và cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần theo Nghị quyết ban hành từ năm 2015 trở về trước phải nộp về Quỹ nhưng doanh nghiệp chưa nộp, đề nghị SCIC rà soát, phân loại các khoản phải thu để xác định:

– Cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần theo Nghị quyết ban hành từ năm 2015 trở về trước.- Lợi nhuận còn lại của công ty TNHH một thành viên độc lập do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ niên độ từ năm 2015 trở về trước, trong đó: của doanh nghiệp do Trung ương quản lý; của doanh nghiệp do địa phương quản lý.

Trên cơ sở số liệu đã rà soát, phân loại nêu trên SCIC phối hợp với Tổng cục Thuế và Cục Thuế địa phương đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp nộp trực tiếp vào tài khoản thu NSNN, trong đó: lợi nhuận còn lại của công ty TNHH một thành viên độc lập do Trung ương quản lý và cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần (gồm cả doanh nghiệp do Trung ương quản lý và doanh nghiệp do địa phương quản lý) nộp vào NSNN Trung ương; Lợi nhuận còn lại của công ty TNHH một thành viên độc lập do địa phương quản lý nộp vào NSNN địa phương theo quy định.

  1. Đối với các khoản lợi nhuận còn lại của công ty TNHH một thành viên độc lập từ 2015 trở về trước doanh nghiệp đã nộp về Quỹ thuộc nguồn thu của NSNN địa phương nhưng một số địa phương chưa cung cấp số tài khoản để SCIC nộp vào NSNN địa phương: đề nghị SCIC có văn bản gửi UBND các tỉnh đề nghị cung cấp số tài khoản để SCIC thực hiện nộp số lợi nhuận còn lại vào NSNN địa phương theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO