Thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân thay đổi số CMT.

31/01/2018 750 lượt xem    

Trong thời gian qua, nhiều người đã thay đổi, làm mới CMND, CCCD làm thay đổi thông tin đăng ký thuế. Bài viết sau đây sẽ giúp các cá nhân nắm bắt và thực hiện việc thay đổi theo Công văn Số: 896/TCT-KK ngày 08 tháng 03 năm 2016 v/v cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Điểm a Khoản 3 Điều 3, Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định về nguyên tắc cấp mã số thuế;

Điều 3: Mã số thuế

3. Nguyên tắc cấp mã số thuế

a) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số thuế duy nhất để SD trong suốt quá trình hoạt động (từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này). Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.

Mã số thuế đã cấp không được SD để cấp cho người nộp thuế khác. Tổ chức KD khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.

Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ KD hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động KD sau đó KD trở lại.

Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên.

Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp.

Điều 9. Hướng dẫn một số trường hợp cụ thể

 

– Trường hợp cơ quan thuế có đầy đủ thông tin cá nhân về người nộp thuế thì thực hiện cấp mã số thuế và thông báo cho người nộp thuế biết.

– Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng sang địa bàn khác quận, huyện, thị xã nơi đã đăng ký mã số thuế thì sử dụng mã số thuế 10 số đã được cấp để khai, nộp thuế. Cơ quan thuế phát hiện cá nhân có hơn một mã số thuế 10 số thì thực hiện thu hồi các mã số thuế 10 số đã cấp sau mã số thuế 10 số đầu tiên.

– Chủ DN tư nhân nếu phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN phải sử dụng mã số thuế cá nhân của chủ DN tư nhân để kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế. Không sử dụng mã số thuế của DN tư nhân để kê khai, khấu trừ các khoản thuế TNCN này.

– Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế;  Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Ngày 19/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân có thay đổi số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân.

Căn cứ các quy định của pháp luật về đăng ký thuế nêu trên thì

  • Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất
  • Không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó
  • Dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà cá nhân phải nộp.

Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế TNCN, sau đó cá nhân có thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc TW và được cấp CMND mới và số chứng minh nhân dân mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên) theo địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi chuyển đến, hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13

=> Thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của PL về quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới theo số chứng minh nhân dân mới hoặc s định danh cá nhân mới.

Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo số chứng minh thư mới hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm:

  • Thực hiện thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc trên
  • Hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế SD mã số thuế đã được cấp để thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các TN phát sinh theo quy định của PL về thuế hiện hành.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO