Thay đổi thông tin đăng kí thuế

15/01/2018 555 lượt xem    

Mục lục bài viết

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế thì:

Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

1. Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý

trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm của cơ quan thuế nơi chuyển đi, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

2. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác

Có thay đổi thông tin đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế thì khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ khai thuế của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện cập nhật các thông tin thay đổi cho người nộp thuế.

3. Đối với người nộp thuế là cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế

Khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

4. Đối với cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh)

Khi thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý không phải thực hiện thủ tục chuyển địa Điểm, chỉ đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 1932/CV-TT&HT ngày 19/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài sản và lực lượng lao động của Công ty cổ phần Tô Châu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT thì: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”

Căn cứ các hướng dẫn và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 1932/CV-TT&HT nêu trên:

Trường hợp Công ty cổ phần Tô Châu dự kiến chuyển đổi từ sản xuất và chế biến thủy sản sang hình thức cho thuê toàn bộ tài sản là nhà xưởng, máy móc thiết bị, kho hàng (bao gồm cả lao động) thì Công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (nếu hoạt động cho thuê chưa được đăng ký trước đó), doanh thu cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị, kho hàng, lao động mà Công ty cổ phần Tô Châu nhận được thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, việc sử dụng hóa đơn GTGT thực hiện theo quy định về việc lập và sử dụng hóa đơn theo Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO