Thanh toán tiền nợ sử dụng đất

27/02/2018 596 lượt xem    

Mục lục bài viết

Điều kiện để được ghi nợ tiền sử dụng đất là gì? Thủ tục ghi nợ và thanh toán tiền nợ sử dụng đất được thực hiện như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề thanh toán nợ tiền sử dụng đất căn cứ vào công văn 5522/TCT-CS ngày 29/11/2016

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất:

Ghi nợ tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Căn cứ quy định tại khoản 8, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất:

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng vào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm c, khoản 1, Điều 12 và khoản 3, Điều 17 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Căn cứ vào số tiền sử dụng đất do cơ quan thuế xác định, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Trường hợp sau khi nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân mới có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

 Xử lý chuyển tiếp một số vấn đề phát sinh khi Thông tư có hiệu lực thi hành

Đối với những hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đã nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc đã chuyển cho cơ quan thuế trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục xử lý theo chính sách và giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với những hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của tổ chức kinh tế đã nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc đã chuyển cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục xử lý theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thời điểm bàn giao đất thực tế theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Trả lời Công văn số 9225/CT-QLĐ ngày 20/9/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thu tiền khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở ngày 14/9/2010; ngày 01/12/2010 UBND quận làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan thuế đã xác định số tiền sử dụng phải nộp, những hộ gia đình chưa được liên hệ nhận Thông báo nộp thuế. Đến ngày 14/10/2015, hộ gia đình đến nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất và có đề nghị ghi nợ và được UBND quận ghi nợ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vào ngày 04/11/2015.

Để giải quyết theo thực tế tại địa phương, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xác minh cụ thể quy trình luân chuyển Thông báo nộp thuế do cơ quan thuế lập vào năm 2010 chuyển đến hộ gia đình để có căn cứ tính thời điểm được ghi nợ để xác định thời hạn ghi nợ và áp dụng giá đất khi trả nợ theo quy định tại khoản 8, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP hoặc theo quy định tại khoản 1, Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nêu trên.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO