Sử dụng hóa đơn, phiếu thu quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT

19/01/2019 1594 lượt xem    

Công văn số 1809/TCT-CS

 Kinh phí khám chữa bệnh BHYT

Kính gửi: Sở Tài chính Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3749/STC-TTr ngày 24/10/2017; của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về; hướng dẫn một số vướng mắc về thời điểm xuất hóa đơn; ghi nhận hạch toán nguồn thu khám chữa bệnh BHYT của các cơ sở KCB công lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ quy định về lập hóa đơn;

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 06 năm 2014 quy định tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Về việc quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 2580/BHXH-TCKT ngày 14/7/2015 về việc sử dụng hóa đơn; biên lai, phiếu thu quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT như sau:

“2. Về cách ghi hóa đơn, biên lai, phiếu thu:

– Nội dung ghi trên hóa đơn, biên lai; phiếu thu: Thanh toán tiền khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

– Ngày, tháng lập hóa đơn, biên lai, phiếu thu là ngày; tháng hoàn thành việc quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám chữa bệnh

– Số tiền ghi trên hóa đơn, biên lai; phiếu thu là số kinh phí khám chữa bệnh BHYT được cơ quan BHXH quyết toán; cụ thể:

+ Trường hợp số quyết toán nhỏ hơn số kinh phí tạm ứng cho cơ sở khám chữa bệnh thì phần kinh phí tạm ứng còn dư được chuyển sang kỳ sau.

+ Trường hợp số quyết toán lớn hơn số kinh phí tạm ứng; ghi hóa đơn, biên lai, phiếu thu bằng số quyết toán. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thanh toán số kinh phí khám chữa bệnh BHYT còn thiếu so với số quyết toán cho cơ sở KCB.”

Căn cứ quy định nêu trên :

– Việc lập hóa đơn khi cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh thực hiện theo quy định hiện hành về hóa đơn:

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010,

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014,

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 nêu trên.

– Việc quyết toán kinh phí KCB BHYT thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Công văn số 2580/BHXH-TCKT ngày 14/7/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về việc quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT, xuất hóa đơn và Biên lai thu phí lệ phí khi quyết toán kinh phí KCB BHYT.

Trường hợp còn vướng mắc thì Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trao đổi với Cục Thuế địa phương có ý kiến để Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO