Sử dụng hóa đơn điện tử

17/01/2018 939 lượt xem    

Công văn số 3237/TCT-CS 

V/v hóa đơn điện tử

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần BKAV 
(Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà HH1 – Khu đô thị Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

– Theo ý kiến của Kho bạc Nhà nước tại công văn số 2780/KBNN-KSC ngày 16/06/2017: 

“Theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN và Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC thì: KBNN kiểm soát chi các dự án đầu tư dựa trên Kế hoạch vốn được giao; Hợp đồng; Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán và các hồ sơ khác tùy theo nội dung chi được quy định cụ thể tại Thông tư. Như vậy, các Thông tư nêu trên đều không quy định đơn vị sử dụng NSNN; Chủ đầu tư gửi Hóa đơn đến KBNN”

– Căn cứ Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

  1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế tóan. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế tóan phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

  1. Điều kiện

HĐĐT chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của HĐĐT gốc;

b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ HĐĐT sang hóa đơn giấy;

 

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.3

3. Giá trị pháp lý của các hoá đơn điện tử chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi; bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn; ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký; họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

4. Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi bao gồm đầy đủ các thông tin sau; dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và HĐĐT gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HĐĐT”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 201-2804/CV-BKAV17 ngày 20/04/2017 của Công ty Cổ phần BKAV (Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà HH1 – Khu đô thị Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) về sử dụng hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, trường hợp khách hàng có nhu cầu chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để làm căn cứ thanh toán thì Công ty Cổ phần BKAV thực hiện chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để cung cấp cho khách hàng. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phải đáp ứng các điều kiện chuyển đổi theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 nêu trên.

Trường hợp Công ty Cổ phần BKAV và các khách hàng của Công ty Cổ phần BKAV còn vướng mắc về thủ tục thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước thì đề nghị liên hệ với Kho bạc Nhà nước để được hướng dẫn.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO