Sử dụng biên lai thu phí, lệ phí sau khi đổi tên, địa chi kinh doanh

30/01/2018 697 lượt xem    

Số: 1839/TCT-CS
V/v sử dụng biên lai thu phí, lệ phí sau khi đổi tên, địa chỉ kinh doanh.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Trả lời CV số 30/CT-HCAC ngày 08/1/2016 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về SD biên lai thu phí; lệ phí sau khi đổi tên; địa chỉ kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 3.1 Điều 3 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của BTC hướng dẫn:

“…Khi thay đổi toàn bộ hoặc một trong các chỉ tiêu về hình thức và nội dung của Biên lai (kể cả nội dung bắt buộc và không bắt buộc), Cơ quan thu phí, lệ phí phải gửi thông báo bằng văn bản tới Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đồng thời niêm yết thông báo kèm theo mẫu biên lai (mới) tại địa điểm thu trong vòng 10 ngày trước khi sử dụng”.

Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:

Hướng dẫn về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh như sau:

“…Đối với các số HĐ đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa SD hết có in sẵn tên; địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên; địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên; địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên; địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế thành phố Hải Phòng tại CV số 30/CT-HCAC ngày 08/1/2016.

Theo đó, để tránh lãng phí và tạo điều kiện cho doanh nghiệp có chứng từ thu kịp thời trong hoạt động kinh doanh, chấp thuận cho hai doanh nghiệp trên được tiếp tục sử dụng số lượng Biên lai thu tiền phí, lệ phí không mệnh giá và có mệnh giá do đơn vị đặt in còn tồn sau khi đổi tên. Trước khi sử dụng, Công ty phải thực hiện đóng dấu tên mới bên cạnh tiêu thức tên cũ để sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO