Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

16/03/2018 750 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc xác định Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo hướng dẫn tại Công văn số 2546/TCT-CS ngày 25 tháng 06 năm 2015, cụ thể như sau:

– Căn cứ hướng dẫn tại Tiết b Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ:

“b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 như sau:

  1. Cơ sở kinh doanh trongtháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợpkê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trường hợptrong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.

Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quý = Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng/quý (bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế trong tháng/quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng/quý trước chuyển sang)

 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu = Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quý x Tổng doanh thu xuất khẩu trongtháng/quý x 100%
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu) trong tháng/quý

Nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã tính phân bổ như trên chưa được khấu trừ nhỏ hơn 300 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng/quý mà kết chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo; nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2041/CV-CT ngày 27/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc chính sách thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung quy định trên, trước khi ban hành Thông tư, Bộ Tài chính đã có công văn số 13693/BTC-CST ngày 29/9/2014 có kèm theo Dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến tham gia và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 7188/CT-THNVDT ngày 14/10/2014 tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC theo đó Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã nhất trí với nội dung Dự thảo (bản photocopy kèm theo).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO