Quyết toán thuế và sử dụng mẫu hóa đơn tại/sau thời điểm sáp nhập

15/03/2018 737 lượt xem    

Số: 1944/TCT-DNL
V/v sử dụng hóa đơn và quyết toán thuế khi sáp nhập

Kính gửi:

– Cục Thuế Thành phố Hà Nội;
– Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được:

+ Công văn số 3121/BIDV-TC ngày 18/5/2015 về việc quyết toán thuế tại thời điểm sáp nhập

+ Công văn số 2586/BIDV-TC ngày 6/5/2015 về việc sử dụng các mẫu hóa đơn sau thời điểm sáp nhập của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Ngân hàng BIDV).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng hóa đơn sau khi sáp nhập

Tại khoản 3, Điều 16 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:

“3. Sáp nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ giữ nguyên mã số thuế và phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp bị sáp nhập. Các doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế …”

Tại khoản 1b, khoản 1d, Điều 4 Chương I Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu)…

d) Số thứ tự hóa đơn.

Số thứ tự của hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn”.

Tại khoản 4, Điều 9 Chương II Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB) sáp nhập vào Ngân hàng BIDV thì Ngân hàng BIDV được sử dụng các mẫu hóa đơn khác nhau nhưng nội dung trên các hóa đơn phải đảm bảo phù hợp với quy định về pháp nhân mới (tên người bán hàng, mã số thuế, ký hiệu hóa đơn …). Đồng thời, Ngân hàng BIDV phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

2. Về Quyết toán thuế tại thời điểm sáp nhập

Tại khoản 3, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế quy định:

“…e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.”

Tại Điều 42, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp quy định:

“…2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”.

Để đảm bảo trong quá trình thực hiện sáp nhập, trụ sở chính và các chi nhánh Ngân hàng MHB hoạt động liên tục. Đồng thời để Ngân hàng BIDV trong quá trình thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo hoạt động được liên tục. Tổng cục Thuế giao Cục Thuế TP Hà Nội phối hợp hỗ trợ các thủ tục hành chính thuế Ngân hàng BIDV trong việc tiếp nhận nguyên trạng tình hình thực hiện nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước của Ngân hàng MHB tại thời điểm sáp nhập.

Trên cơ sở đó hướng dẫn Ngân hàng BIDV khẩn trương thực hiện các thủ tục quyết toán thuế và nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo quy định. Ngân hàng BIDV cam kết kế thừa thực hiện mọi quyền lợi và trách nhiệm với Ngân hàng MHB khi có kết quả quyết toán thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nội và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO