Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ phòng thanh tra giá chuyển nhượng thuộc thanh tra Tổng cục thuế

12/03/2018 465 lượt xem    

QUYẾT ĐỊNH Số: 1575/QĐ-TCT

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG THUỘC THANH TRA TỔNG CỤC THUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-TCT ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

1. CHỨC NĂNG PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

 1. Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế có nhiệm vụ giúp Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn ngành tổ chức, thực hiện công tác thanh tra giá chuyển nhượng.
 2. Trong phạm vi nhiệm vụ được giao tại Quy định này, Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng chủ động tổ chức triển khai công việc của phòng, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định.

2. NHIỆM VỤ CỤ THỂ PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

 1. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thanh tra giá chuyển nhượng hàng năm theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tiếp nhận yêu cầu và hồ sơ đề nghị thanh tra giá chuyển nhượng của các Phòng Thanh tra thuế, Phòng Kiểm tra thuế chuyển đến.
 2. Tham gia nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.
 3. Xây dựng quy trình thanh tra giá chuyển nhượng; xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn; tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giá chuyển nhượng.
 4. Thu thập, xử lý, sử dụng các thông tin từ các doanh nghiệp có quan hệ liên kết thuộc lĩnh vực quản lý, cơ quan thuế và từ bên thứ ba; Thu thập, nghiên cứu các dấu hiệu chuyển giá đang được các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam thực hiện.
 5. Chủ trì xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá rủi ro trong thanh tra giá chuyển nhượng. Tổ chức phân tích, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết, xác định các lĩnh vực rủi ro làm căn cứ xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm đối với các doanh nghiệp có quan hệ liên kết.
 6. Trực tiếp hoặc hỗ trợ các Cục Thuế thực hiện thanh tra việc chấp hành về thuế đối với các doanh nghiệp có quan hệ liên kết đã được phê duyệt hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hoặc cấp có thẩm quyền. Phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong việc thực hiện thanh tra giá chuyển nhượng.
 7. Tham mưu Vụ trưởng trình Tổng cục:
  – Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về thuế phát hiện qua thanh tra đối với các doanh nghiệp có quan hệ liên kết.
  – Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật, hoặc kiến nghị việc sửa đổi bổ sung các chế độ, chính sách không còn phù hợp được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra thuế đối với hoạt động chuyển nhượng giá.
  – Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các Cục Thuế thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình nghiệp vụ về thuế đối với hoạt động chuyển giá thống nhất toàn ngành.
 8. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thuế tại các doanh nghiệp có quan hệ liên kết được thanh tra hàng năm.
 9. Tham gia quá trình giải quyết các thỏa thuận song phương về thuế liên quan đến giá chuyển nhượng theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; tham gia quá trình giải quyết các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và thanh tra việc tuân thủ thực hiện các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế sau khi các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) đã ký kết.
 10. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả công tác thanh tra thuế đối với hoạt động chuyển giá toàn ngành; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thanh tra thuế đối với hoạt động chuyển giá.
 11. Cung cấp đầy đủ các thông tin cho các đơn vị có liên quan khi có yêu cầu và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.
 12. Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu và các văn bản pháp quy của Nhà nước, tài sản của cơ quan theo quy định.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Thuế để xem xét, sửa đổi, bổ sung.

 

Chúc các bạn thành công.

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO