Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế TNCN của người lao động nước ngoài

24/01/2018 638 lượt xem    

Trường hợp người lao động nước ngoài ký hợp đồng lao động với công ty .nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN và được trả thay tiền bảo hiểm y tế,. tiền thuê nhà và tiền thuế TNCN thì cần xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Quy đổi. thu nhập không bao gồm thuế TNCN của. người lao động nước ngoài theo Công văn số 2037/BTC-TCT ngày 16/2/2017 .trả lời vướng mắc của CT TNHH Hankook Tower Crane.

Theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về việc quy đổi. thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế như sau:

“Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này không bao gồm thuế thì phải quy đổi .thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể như sau:

a) Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ. Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi

=

Thu nhập thực nhận

+

Các khoản trả thay

Các khoản giảm trừ

Trong đó:

– Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

– Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

– Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư này.

Công văn số 644/VPCP-ĐMDN ngày 23/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH Hankook Tower Crane đối với việc hướng dẫn quy đổi. thu nhập không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) của người lao động nước ngoài.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người lao động nước ngoài ký hp đng lao động với Công ty TNHH Hankook Tower Crane nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN và được Công ty trả thay tiền bảo hiểm y tế, tiền thuê nhà và tiền thuế TNCN, khi xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi thì:

– Đối với khoản tiền bảo hiểm y tế được Công ty trả thay là thu nhập được cộng .vào đồng thời cũng được trừ ra trong công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi. do khoản bảo hiểm y tế là khoản giảm trừ.

– Đối với khoản tiền thuê nhà được Công ty trả thay tính vào thu nhập. làm căn cứ quy đổi theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá .15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO