Quy đổi giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo giá tính thuế tài nguyên

11/02/2018 736 lượt xem    

Vấn đề quy đổi giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo giá tính thuế tài nguyên hiện nay đang được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5166/TCT-CS, ngày 08 tháng 11 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Về vấn đề này, tại khoản 5, Điều 3 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định:

“5. Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) được quy định bng tỷ lệ phần trăm (%) giá trị quặng nguyên khai của khu vực khoáng sản được phép khai thác, Giá trị này được xác định trên cơ sở các yếu tố trữ lượng địa chất, giá tính thuế tài nguyên và các hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác, điều kiện kinh tế – xã hội.”

Tại Điều 7 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP nêu trên quy định:

“- Điều 7. Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Giá tính tin cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định theo giá tính thuê tài nguyên do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng, công bố và tại thời điểm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Cụ thể quy định như sau:

1. Mi loại khoáng sản trong một khu vực khai thác khoáng sản chỉ áp dụng một mức giá tính tin cấp quyền khai thác khoáng sản.

2. Trường hợp trong một khu vực khai thác khoáng sản, sản phm sau khai thác có nhiều loại và mỗi loại có mức giá khác nhau, thì áp dụng giá trị trung bình các mức giá.

3. Đi với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phi hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giá;Sở Tài chính thm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2559/ĐCKS-KTĐCKS ngày 20/9/2016 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về cách quy đổi giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo giá tính thuế tài nguyên. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, thì giá tính thuế đối với tài nguyên khai thác được xác định ở khâu nào thì sản lượng tính thuế tài nguyên áp dụng tại khâu đó. Trong khi đó, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giá trị quặng nguyên khai và giá tính thuế tài nguyên.

Vì vậy, đối với loại khoáng sản mà UBND cấp tỉnh ban hành giá tính thuế tài nguyên áp dụng đối với tinh quặng, không quy định giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản nguyên khai, thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, công bố giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng thống nhất với Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP về việc xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để thực hiện thống nhất.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO