Quy định về xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế

06/03/2018 707 lượt xem    

Tiền phạt chậm nộp thuế sẽ được xóa nợ khi nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 471/TCT-QLN ngày 06 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

  1. Ngày 25/8/2014, Chính phủ có Nghị quyết số63/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp:

– Khoản 14 Mục II “các giải pháp về thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Quốc hội” quy định: 

“Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. Thẩm quyền xóa nợ thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

– Tại điểm b Khoản 1 Mục III quy định: 

“Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp nêu tại mục II Nghị quyết này. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Khóa XIII kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định”.

  1. Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội đã ban hành Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, trong đó, Quốc hội không quy định nội dung xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01/7/2013 của doanh nghiệp khách quan và đã nộp khoản thuế gốc trước ngày 31/12/2014.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 105/CT-QLN ngày 23/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc vướng mắc xóa nợ tiền phạt chậm nộp của Công ty TNHH Tấn Phát. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang yêu cầu Công ty TNHH Tấn Phát nộp tiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO