Quy định về việc xác định thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ cá nhân người nước ngoài

23/03/2018 895 lượt xem    

Thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ cá nhân người nước ngoài có được tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đó không?Bài viết sẽ hướng dẫn các Quy định về xác định thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4947/TCT-TNCN ngày 23/11/2015). Cụ thể như sau:

– Tại Điểm đ1, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể quy định:

“Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà, hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà do đơn vị SDLĐ trả hộ tính vào TNCT theo số thực tế trả hộ; nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị”.

Trả lời công văn số SVC/OL/201509-03 ngày 30/9/2015 của Công ty Cổ phần China Steel Sumikin Vietnam (Khu CN Mỹ Xuân A2, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, BR-VT) về việc xác định thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ cá nhân người nước ngoài. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ông Chen Wei Lun (người Đài Loan) được cử đến Việt Nam làm việc bởi công ty mẹ tại Đài Loan là China Steel Corporation (CSC Đài Loan) từ 10/12//2013 đến 10/12/2014, Ông Chen Wei Lun thực hiện công việc cho cả Công ty SCS Đài Loan và đồng thời cũng thực hiện công việc cho Công ty con là CSVC Vietnam, Ông nhận được hai nguồn thu nhập từ CSC Đài Loan và CSVC Việt Nam cho việc thực hiện hai công việc và chức vụ riêng biệt tại những nơi đó. Bên cạnh đó, CSC Đài Loan trả thêm tiền thuê nhà cho Ông ở Việt Nam.

Theo quy định nêu trên:

Tiền thuê nhà CSC Đài Loan trả được tính vào thu nhập chịu thuế của Ông Chen Wei Lun; tính theo số thực tế trả hộ; nhưng không vượt quá 15% thu nhập chịu thuế tại công ty mẹ ở Đài Loan trả.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO