tiền thuê nhà

thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền thuê nhà
khấu trừ thuế GTGT
Quy định về việc xác định thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ cá nhân người nước ngoài
Thuế TNCN đối với thừa kế quyền sử dụng sạp tại các chợ