Quy định về việc nộp lợi nhuận còn lại của Công ty TNHH Nhà nước MTV tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô

29/03/2018 831 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp Công ty TNHH Nhà nước MTV tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Viện nghiên cứu Ngô, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì công ty có phải nộp lợi nhuận còn lại cho Ngân sách Nhà nước không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc nộp lợi nhuận còn lại của Công ty TNHH Nhà nước MTV tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4000/TCT-DNL ngày 29 tháng 09 năm 2015, cụ thể như sau:

– Điểm a, Khoản 1 Điều 2 Chương I Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định đối tượng áp dụng gồm:

“- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập.”

– Điểm d, Khoản 1 Điều 17 Mục 4 Chương 2 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp:

“Thu từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 38 Nghị định này.”

– Điểm b, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 quy định:

“Đối với SCIC ngoài việc thực hiện thu, nộp vào ngân sách khoản lợi nhuận quy định tại khoản này còn có trách nhiệm nộp vào ngân sách khoản lợi nhuận thu về Quỹ phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu.”

Trả lời công văn số 45453/CT-KTT5 ngày 14/7/2015 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc nộp lợi nhuận còn lại của Công ty TNHH Nhà nước MTV tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Nhà nước MTV tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Viện nghiên cứu Ngô, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì công ty thuộc đối tượng nộp lợi nhuận còn lại về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước để Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO