Quy định về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức

26/02/2018 538 lượt xem    

Nếu Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức sử dụng toàn bộ hoặc chỉ sử dụng một phần công trình khách sạn Huỳnh Đức vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì số thuế đầu vào sẽ được khấu trừ ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức theo hướng dẫn tại Công văn số 444/TCT-KK ngày 28 tháng 01 năm 2016, cụ thể như sau:

Căn cứ Khoản 3, khoản 4 Điều 65 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

            “3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty.

            Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  1. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

Căn cứ khoản 10 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai:

  1. Sửa đổi khoản 1 Điều 119 như sau:

                “1. Hợp đồng hoặc giấy tờ khi người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định sau:

a) Trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thì phải có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

b) Trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì:

                Phải có chứng nhận của công chứng nhà nước đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đối với hộ gia đình, cá nhân; phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất cho bên tham gia là hộ gia đình, cá nhân và bên còn lại là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài”.

Căn cứ khoản 3 Điều 9 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

                “3. Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Căn cứ Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, thì:

                Trả lời công văn số 1853/CT-KTNB ngày 27/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

                Trường hợp Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức đầu tư xây dựng công trình khách sạn Huỳnh Đức trên đất mượn của bà Huỳnh Thị Kim Hương và đưa khách sạn Huỳnh Đức vào sử dụng từ ngày 13/11/2013, hợp đồng mượn đất giữa Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức – đại diện là bà Huỳnh Thị Kim Hương và bà Huỳnh Thị Kim Hương không có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn theo quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất người sử dụng là bà Huỳnh Thị Kim Hương.

Ngày 14/2/2015 người sử dụng đất đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức thì Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức không đủ điều kiện để được hoàn thuế GTGT kỳ từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2013 đối với dự án đầu tư công trình khách sạn Huỳnh Đức, số thuế GTGT đầu vào của công trình này doanh nghiệp được khấu trừ trong quá trình sản xuất kinh doanh theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra nếu Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức sử dụng toàn bộ công trình khách sạn Huỳnh Đức vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của công trình xây dựng khách sạn Huỳnh Đức doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức chỉ sử dụng một phần công trình khách sạn Huỳnh Đức vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của công trình khách sạn Huỳnh Đức tương ứng với diện tích sử dụng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO