Quy định về việc gia hạn tiền sử dụng đất

09/03/2018 477 lượt xem    

Công văn số 674/TCT-QLN

Trường hợp Công ty Cổ phần HBI đã “phát sinh chi phí đầu tư của dự án lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng”  thì có được phép gia hạn tiền sử dụng đất hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc gia hạn tiền sử dụng đất:

– Tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về

Việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước quy định:

“Đối với cơ sở nhà; đất khi nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng; an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia; lợi ích công cộng; mục đích phát triển kinh tế theo quy định của Luật Đất đai thì việc bồi thường; hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành”.

– Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc

Gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

theo Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ quy định:

“Dự án bất động sản chưa nộp tiền sử dụng đất được xác định là

Dự án mà chủ đầu tư chưa hoàn thành việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bao gồm cả trường hợp mới nộp được một phần vào ngân sách nhà nước) theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp không có thông báo của cơ quan thuế) theo quy định của pháp luật”.

– Tại Điều 4 Thông tư số 48/2014/TT-BTC nêu trên quy định:

“Chủ đầu tư dự án quy định tại Điều 1 Thông tư này được gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với dự án bất động sản theo Nghị quyết số01/NQ-CP nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Chưa được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số13/NQ-CPngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ hoặc Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
  2. Kết quả tài chính của dự án tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 là lô hoặc có giá trị hàng tồn kho của dự án lớn hoặc doanh nghiệp đã phát sinh chi phí đầu tư của dự án lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 66022/CT-QLĐ

Ngày 31/12/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc gia hạn tiền SDĐ của Công ty CP HBI. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên Trường hợp Công ty Cổ phần HBI đã “phát sinh chi phí đầu tư của dự án lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng” nên đủ điều kiện gia hạn. Cục Thuế thành phố Hà Nội cùng Sở Tài chính thành phố Hà Nội và các ngành liên quan xác định việc Công ty Cổ phần HBI nộp vào tài khoản tạm giữ theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định về việc ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch đô thị.

Trên cơ sở số tiền phải hỗ trợ đối với dự án di dời; số tiền sử dụng đất còn lại phải nộp ngân sách. Tùy thuộc vào tình hình ngân sách của địa phương và việc giải quyết số tiền phải hỗ trợ cho dự án di dời, Cục Thuế cùng các ngành báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO