Quy định về việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

01/03/2018 693 lượt xem    

Công văn Số: 1339/TCT-KK
V/v gia hạn nộp tiền cấp quyn khai thác khoáng sản

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

TCT nhận được công văn số 834/CT-THNVDT ngày 10/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về:

Việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC quy định:

“Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm d Khoản 1, Điểm c Khoản 2 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

1. B sung Điểm a và Điểm d Khoản Điều 31 như sau:

“d) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.

Khó khăn đặc biệt khác bao gồm:

+ Ngành nghề kinh doanh chính mà người nộp thuế đang hoạt động bị cấm hoặc bị ngừng

+ Tạm thời ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

(không bao gồm trường hợp bị cm hoặc ngừng, tạm thời ngừng kinh doanh do vi phạm pháp luật);

đi tác hủy hoặc không thanh toán đúng hạn theo hợp đồng đã ký kết làm kết quả sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế bị lỗ do đi tác thuộc một trong các trường hợp sau:

– Phá sản;

– Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh bị đột tử;

– Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh bị mất tích.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp khó khăn của Công ty TNHH Khoáng sản Thiên An không thuộc các trường hợp khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm d Khoản 1 Điều 31 TT số 156/2013/TT-BTC. Vì vậy, không áp dụng gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật về thuế trong trường hợp này.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn doanh nghiệp có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2016. Trước khi có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, Tổng cục đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách Nhà nước.

TCT trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO