Quy định về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

06/03/2018 705 lượt xem    

Trường hợp Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuận An thành lập ngày 19/7/2013 và trong năm 2013 không phát sinh doanh thu. Công ty có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng trong năm 2014 thì sau năm dương lịch đầu tiên (2014), Công ty cần làm các thủ tục gì để chuyển đổi phương pháp tính thuế? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Công văn số 475/TCT-CS ngày 6 tháng 2 năm 2015, cụ thể như sau: 

– Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế (có hiệu lực từ l/9/2014) quy định như sau:

” 3. Sửa đổi , bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

…4. Các trường hợp khác:.

…d) Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác định tại khoản 2 Điều này và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đông trở lên nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này.

Sau năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục.”

– Tại khoản 7 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ quy định thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế như sau:

“Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

… Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 22/CVTA ngày 12/1/2015 của Công ty TNHH thương mại và đầu tư Thuận An (Đ/c: Số 3, nghách 41 ngõ 12 Trần Quốc Hoàn. phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc xin được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuận An thành lập ngày 19/7/2013 và trong năm 2013 không phát sinh doanh thu. Công ty có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng trong năm 2014 và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì sau năm dương lịch đầu tiên (năm 2014), Công ty thực hiện thủ tục chuyên đổi từ phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp sang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC để được chuyển đổi phương pháp tính thuế và áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2015 và cho hai năm 2015, 2016.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO