Quy định về ưu đãi thuế TNDN cho trường hợp tách doanh nghiệp

28/02/2018 681 lượt xem    

 Công văn Số: 922/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 7922/CT-KTr1 ngày 08/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về:

Chính sách thuế TNDN. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

– Tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“1. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã:

+ Được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư

+ Thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 – năm 2013

Tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng Điều kiện ưu đãi thuế

(lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp; khu kinh tế; khu công nghệ cao)

Theo quy định của:

+ Luật số 32/2013/QH13

+ Luật số 71/2014/QH13 

+ Các văn bản hướng dẫn thi hành

Thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của

+ Luật số 32/2013/QH13

+ Luật số 71/2014/QH13

+ Các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang.

Trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng dở dang và từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng Điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Theo quy định tại thời Điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời Điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của:

+ Luật số 32/2013/QH13

+ Luật số 71/2014/QH13 

+ Các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”

  1. Về kế thừa ưu đãi thuế TNDN

– Tại Điểm 2.7 Khoản 2 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“2.7. Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các Khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế TNDN của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các Điều kiện ưu đãi thuế TNDN.”

Trả lời công văn số 7922/CT-KTr1 ngày 08/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Thuế tại công văn hỏi và nội dung nêu tại Giấy chứng nhận đầu tư số 31131000069 ngày 26/08/2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

Công ty cổ phần Prime Thiên Phúc thành lập năm 2007 và thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất men Frit tại cụm Công nghiệp chế biến Cát Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 2010 quy hoạch thuộc Khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo nội dung nêu tại Giấy chứng nhận đầu tư số 31131000069 nêu trên thì dự án đầu tư Nhà máy sản xuất men Frit của Công ty hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất năm 2010.

Ngày 16/10/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 4311/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chính sách thuế TNDN, trong đó hướng dẫn chung về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp các đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước năm 2009, từ năm 2010 trở đi dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu TNDN và công văn số 4311/TCT-CS nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty cổ phần Prime Thiên Phúc để xử lý theo quy định.

Trường hợp Công ty CP Prime Phong Điền được tách từ Công ty CP Prime Thiên Phúc theo Quyết định số 10/2010/QĐ-PTP ngày 12/03/2010 của Công ty CP Prime Thiên Phúc, trên cơ sở tách dự án Nhà máy sản xuất men Frit 40.000 tấn/năm sang cho công ty được tách (Công ty CP Prime Phong Điền) tiếp nhận và đầu tư; và sau đó hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty CP Prime Phong Điền thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể: Công ty cổ phần Prime Phong Điền được kế thừa ưu đãi thuế TNDN của dự án cũ đang được hưởng (nếu có) cho Khoảng thời gian còn lại nếu vẫn đáp ứng các Điều kiện ưu đãi theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO