Quy định về Tỷ giá áp dụng đối với hoạt động bán dầu thô, condensate tại Việt Nam

26/03/2018 676 lượt xem    

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) và Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp Hồ Chí Minh (Saigon Petro) về việc thực hiện quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính về tỷ giá xác định các khoản nộp Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động bán dầu thô, condensate tại thị trường trong nước. Bài viết hướng dẫn Quy định về Tỷ giá áp dụng đối với hoạt động bán dầu thô, condensate. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3284/TCT-DNL ngày 14 tháng 8 năm 2015). Cụ thể như sau:

– Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Dầu khí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ TT39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn về hóa đơn HHDV;

Căn cứ chỉ đạo tại công văn số 2842/VPCP-KTN ngày 29/4/2010 của Văn phòng Chính phủ; trên cơ sở thực tế hoạt động xuất bán dầu thô, condensate tại thị trường Việt Nam. Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Trường hợp dầu thô, condensate được bán tại thị trường Việt Nam (bao gồm cả trường hợp Tồng công ty Dầu Việt Nam nhận ủy thác của Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” để thực hiện hoạt động bán dầu thô Lô 09.1 tại thị trường Việt Nam trên cơ sở bán đúng giá hưởng hoa hồng), giá bán được xác định trên cơ sở đô la Mỹ thì:

Khi lập hóa đơn GTGT, các tiêu thức trên hóa đơn như đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng số tiền thanh toán được ghi bằng đồng đô la Mỹ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt theo tổng số tiền bằng đồng đô la Mỹ, đồng thời ghi rõ trên hóa đơn tỷ giá áp dụng để quy đổi từ đồng đô la Mỹ sang đồng Việt Nam để tính, nộp thuế và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước là tỷ giá mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm lập hóa đơn.

Ngày lập hóa đơn bán dầu thô, condensate là ngày bên mua và bên bán xác định được giá bán chính thức, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, việc xác định giá bán dầu thô chính thức phải phù hợp với thỏa thuận tại hợp đồng mua bán dầu thô và thông lệ quốc tế.

Trường hợp từ thời điểm Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực, đơn vị đã áp dụng tỷ giá chuyển đổi để tính, nộp thuế và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước khác với hướng dẫn nêu trên thì thực hiện điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại văn bản này.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO