Quy định về thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác

06/03/2018 633 lượt xem    

Đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác cần tuân thủ các quy định gì về thuế GTGT? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác theo hướng dẫn tại Công văn số 392/TCT-CS ngày 02 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

– Bộ Tài chính đã có công văn số 15510/BTC-TCT ngày 27/10/2014 gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố hướng dẫn về chính sách thuế hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải như sau:

Trường hợp các đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã hạch toán, tự chủ tài chính thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải và có thu phí vệ sinh thì khoản thu này là doanh thu của đơn vị, đơn vị phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định.

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (ví dụ: Hạt giao thông, Phòng kinh tế và hạ tầng, Đội quản lý công trình và vệ sinh môi trường do UBND huyện quản lý,…) được giao nhiệm vụ thu các khoản phí vệ sinh thuộc Danh mục phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo quy định khoản 2 Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ thì các khoản phí vệ sinh đó thuộc đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát và tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khi trình Hội đồng nhân dân ban hành mức thu phí vệ sinh bao gồm thuế GTGT để thực hiện thống nhất kể từ ngày Hội đồng nhân dân ban hành mức thu phí vệ sinh mới.

Công văn này thay thế công văn số 11784/BTC-TCT ngày 22/08/2014 của Bộ Tài chính”.

Trả lời công văn số 795/CT-KTT ngày 11/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu nêu vướng mắc liên quan đến thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 15510/BTC-TCT của Bộ Tài chính nêu trên thì trường hợp Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải và có thu phí vệ sinh thì khoản thu này là doanh thu của Trung tâm, Trung tâm phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO