Quy định về thuế GTGT đối với hoạt động gia công, chế tác vàng, bạc để xuất khẩu

16/03/2018 722 lượt xem    

Số: 2595/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Kính gửi:  – Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;
– Công ty TNHH NL.
(Đ/c: Thị trấn Trà Ôn, H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Trả lời công văn số 166/CT-KTT ngày 27/03/2015 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về việc thuế GTGT đối với hoạt động gia công, chế tác vàng, bạc để xuất khẩu của Công ty TNHH NL, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định; “Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm:
  • Nếu chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm: người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ tạm nộp của tháng, quý sai sót; đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
  • Nếu đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm: chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp; nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

– Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo. Nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định…”

Căn cứ quy định nêu trên:

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long tại công văn số 166/CT-KTT:

Nếu hoạt động đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thì áp dụng thuế 0% với xuất khẩu. Do đó, Công ty TNHH NL được phép kê khai điều chỉnh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long và Công ty TNHH NL được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO