Quy định về thủ tục xin hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

05/03/2018 818 lượt xem    

Công văn Số: 358/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

 

Kính gửi:

– Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội;
– Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

TCT nhận được công văn số 124/DMHN-KTTC ngày 24/11/2014 về:

Thủ tục xin hoàn thuế dự án đầu tư của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội.

Căn cứ tiết c Khoản 3 Điều 10 TT số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 (nay là tiết c Khoản 3 điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013) hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 (nay là Khoản 1, Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013) của BTC hướng dẫn đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Tổng công ty Cổ phần dệt may Hà Nội (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) có trụ sở tại Hà Nội, thành lập Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần dệt may Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) tại Nghệ An.

Chi nhánh đã hoàn tất các thủ tục về:

+ Đăng ký kinh doanh

+ Đăng ký nộp thuế

Tổng công ty đã tổng hợp:

+ Số thuế GTGT phát sinh

+ Số thuế GTGT đã hoàn

+ Số thuế GTGT chưa hoàn

của dự án để bàn giao cho Chi nhánh thì Chi nhánh thực hiện:

+ Kê khai

+ Khấu trừ

+ Hoàn thuế

thuế GTGT theo quy định với Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Trường hợp dự án đầu tư đã kết thúc Chi nhánh không đáp ứng được điều kiện và trường hợp hoàn thuế đối với dự án đầu tư,

số thuế GTGT chưa hoàn sẽ được khấu trừ tiếp cho thuế GTGT đầu ra của Chi nhánh và hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

TCT thông báo để Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO