Quy định về thuế GTGT đối với chiết khấu, giảm giá hàng bán

15/03/2018 822 lượt xem    

Số: 2475/TCT-CS
Phương pháp tính Thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1979/CT-TTr1 ngày 26/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh; về thuế GTGT đối với chiết khấu, giảm giá hàng bán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ khoản 5, khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT như sau:

“5. Đối với SP, HH, DV dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại; giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp HH, DV dùng để KM nhưng không thực hiện theo QĐ của pháp luật về thương mại; thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:…

b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo”.

“22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả:

  • khoản phụ thu
  • phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ

Mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì; giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.

Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ; thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán; thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào…”

– Căn cứ điểm 2.4, điểm 2.5 khoản 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

“2.4. Sử dụng hóa đơn; chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại; quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì:

  • Phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu
  • Thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì:

  • Phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu
  • Tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng; thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng; thuế GTGT; tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ; thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa; dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán; thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào”

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ các hướng dẫn nêu trên và tình hình kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp để xác định hình thức khuyến mại giảm giá, khuyến mại bằng sản phẩm hay chiết khấu thương mại để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện cho phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO