Quy định về phát hóa đơn GTGT cho chi phí riêng của các bên tham gia hợp đồng

19/03/2018 748 lượt xem    

Chi phí riêng của các bên tham gia hợp đồng cần phải tuân thủ các quy định gì khi phát hóa đơn GTGT? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về phát hóa đơn GTGT cho chi phí riêng của các bên tham gia hợp đồng theo hướng dẫn tại Công văn số 4507/TCT-DNL ngày 30 tháng 10 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí quy định:

“2. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Người nộp thuế được trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (trừ các khoản chi nêu tại khoản 3 dưới đây) nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên nhưng không vượt quá số chi phí được xác định bằng doanh thu bán dầu thô, khí thiên nhiên nhân (x) tỷ lệ chi phí thu hồi thỏa thuận tại hợp đồng dầu khí. Trường hợp tại hợp đồng dầu khí không có thỏa thuận về tỷ lệ thu hồi chi phí thì tỷ lệ chi phí thu hồi để làm căn cứ xác định chi phí được trừ là 35%.

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo qui định của pháp luật.

  1. Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng dầu khí, từng nhà thầu trực tiếp chi trả chi phí mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, bán dầu thô, khí thiên nhiên thì chi phí này sẽ chuyển cho người nộp thuế để tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bằng cách từng nhà thầu sẽ xuất hóa đơn GTGT gồm giá trị chi phí và thuế GTGT (nếu có).”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8604/CT-TTHT ngày 24/9/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về xuất hóa đơn GTGT cho chi phí riêng của các bên tham gia hợp đồng dầu khí lô 15-1. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) điều hành Hợp đồng dầu khí lô 15-1 chịu trách nhiệm thực hiện khai và nộp thuế TNDN đối với hoạt động khai thác dầu khí Lô 15.1, có phát sinh các khoản chi phí đại lý, tiếp thị bán hàng và chi phí giám định dầu thô phục vụ cho hoạt động bán dầu khí Lô 15.1, mà khoản chi này có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì được xác định là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp từng nhà thầu trực tiếp chi trả chi phí đại lý, tiếp thị bán hàng và chi phí giám định dầu thô phục vụ cho hoạt động bán dầu khí thì chi phí này sẽ chuyển cho Cửu Long JOC để tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bằng cách từng nhà thầu sẽ xuất hóa đơn GTGT gồm giá trị chi phí và thuế GTGT.

Đối với đề xuất của đơn vị và Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc cho phép nhà thầu lập bảng kê kèm theo các hóa đơn chứng từ hợp pháp chuyển cho người nộp thuế để được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu tiếp thu khi sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2009/TT-BTC.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO