Quy định về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và thời hạn nộp tiền thuê đất

13/03/2018 651 lượt xem    

Số: 2317/TCT-CS
V/v chính sách miễn tiền thuê đất.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Trả lời Công văn số 6455/CT-THNVDT ngày 10/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Về việc vướng mắc thực hiện chính sách tiền thuê đất, căn cứ ý kiến của:

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2521/BKHĐT-TCTT ngày 27/04/2015,

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1371/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/04/2015,

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 2176/BNN-PC ngày 16/03/2015

+ Ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

I. Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

Tổng cục Thuế đã nhận được phản ánh từ một số địa phương về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, do có sự chưa thống nhất tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị định số 210/2013/NĐ-CPngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định theo thẩm quyền. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế sẽ hướng dẫn Cục Thuế thực hiện. Trong khi chưa có văn bản chính thức, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nêu trên.

II. Về thời hạn nộp tiền thuê đất

Bộ Tài chính đã có Công văn số 833/BTC-QLCS ngày 20/01/2015 đề nghị các Cục Thuế báo cáo các vướng mắc trong thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đất theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo phản ánh của các địa phương thì vướng mắc như trường hợp của Cục Thuế tỉnh Kon Tum cũng là một trong những vấn đề cần giải quyết. Do đó, Tổng cục Thuế ghi nhận và chuyển vướng mắc của Cục Thuế nêu tại Công văn số 6455/CT-THNVDT ngày 10/11/2014 đến cơ quan chức năng có thẩm quyền (Cục QLCS) để tổng hợp, giải quyết chung.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO