Quy định về miễn nộp tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất

27/02/2018 758 lượt xem    

Việc nộp chậm tiền thuế sẽ bị xử lý ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về miễn nộp tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất theo hướng dẫn tại Công văn số 880/TCT-CS ngày 07 tháng 03 năm 2016, cụ thể như sau: 

– Tại khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“32. Điều 106 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 106. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

  1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyếtđịnh xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày.”

– Căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ:

+Tại khoản 2 Điều 26 quy định:

“2. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác”

+Tại điểm a, khoản 1 Điều 34 quy định:

“Điều 34. Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế

  1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế
  2. a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Trả lời Công văn số 1861 CV/XDGTĐT ngày 18/11/2015 của Công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội (Đ/c: 2 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về miễn nộp tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế thì phải nộp thêm tiền chậm nộp tiền thuế.

Đề nghị Công ty cổ phần Xây dựng giao thông đô thị Hà Nội thực hiện nộp tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp theo thông báo của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 32 Điều 1 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO