Quy định về lệ phí trước bạ tàu thuyền

13/03/2018 639 lượt xem    

Số: 2340/TCT-CS
V/v: lệ phí trước bạ tàu thuyền

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 551/CT-THNVDT ngày 02/5/2008 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc thu lệ phí trước bạ tàu thuyền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 (a,b), mục I, phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về Lệ phí trước bạ quy định:

2. Phương tiện vận tải, gồm:

  • Phương tiện vận tải cơ giới đường bộ,
  • Phương tiện vận tải cơ giới đường thuỷ (sông, biển, đầm, hồ…),
  • Phương tiện đánh bắt và vận chuyển thuỷ sản, cụ thể:

a) Tàu thuỷ, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, vỏ hoặc tổng thành máy tàu thuỷ.

b) Thuyền gắn máy (trừ thuyền không gắn máy loại không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)”.

– Tại mục II, phần I Thông số 95/2005/TT-BTC nêu trên quy định:

“Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại mục I phần này, phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ các trường hợp không phải nộp nêu tại mục III phần này).

Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thoả thuận có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì các loại phương tiện vận tải thuỷ gắn máy thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO