Quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của DN

27/06/2019 854 lượt xem    

Số: 152/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT xuất nhập khẩu

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6151/CT-KTr3 ngày 22/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Về hoàn thuế GTGT xuất nhập khẩu.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015); quy định về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ; quy định về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi; bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) quy định về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Thực phẩm Sakura nhập khẩu nguyên liệu hải sản và thực hiện sơ chế sau đó xuất khẩu (sơ chế theo các hình thức hướng dẫn tại công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài chính), Công ty có hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu từ tháng 04/2016 đến tháng 7/2018 thì:

– Trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu hải sản và thực hiện sơ chế sau đó xuất khẩu trước ngày 01/7/2016 thì thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

– Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu từ ngày 01/7/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 5537/BTC-CST ngày 14/5/2018 trả lời Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại  calico.vn hoặc http://kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO