Quy định về hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH MTV sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Minh

13/03/2018 716 lượt xem    

Số: 2320/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT đầu vào

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1305/CT-THNVDT ngày 24/03/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với Công ty TNHH MTV sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Minh.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GTGT.

Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn bổ sung về việc xử lý thuế GTGT phát sinh trước ngày 01/01/2015 đối với hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định đối với nhóm hàng hóa chuyển sang đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn số 1305/CT-THNVDT Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất xử lý theo quan điểm 2 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cụ thể:

Số thuế GTGT đầu vào của:

  • Hàng hóa dịch vụ,
  • Tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn GTGT,
  • Chứng từ nộp thuế GTGT nhập khẩu phát sinh trước ngày 01/01/2015

Nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại:

+ Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

+ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế có ý kiến như trên để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO